АДВАНС ООД изпълнява проект за подобряване на производствения си капацитет и експортен потенциал чрез инвестиция във високотехнологично оборудване

loga_es_inikonk

АДВАНС ООД изпълнява проект за подобряване на производствения си капацитет и експортен потенциал чрез инвестиция във високотехнологично оборудване

Проект „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенция на “АДВАНС” ООД“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002-2.040-1524-C01, процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и стартира на 18.02.2020 г. и предстои да се изпълнява през следващите 12 месеца. Проектът е на обща стойност 345 100.00 лева, от който 241 570.00 лева безвъзмездна финансова помощ и 103 530.00       лева собствено финансиране.

 

Общата цел на настоящия проект е подобряване на производствения капацитет и експортен потенциал на АДВАНС ООД чрез инвестиция във високотехнологично оборудване (хидравлична абкант преса, лентоотрезнa машинa, универсален струг) за основни етапи от производствения процес (сгъване на листо-обработени детайли, нарязване на едро-габаритни профили, обработка на ротационни детайли).

 

Успешното изпълнение на проекта ще осигури необходимата техническа обезпеченост за затваряне на производствения цикъл и подобряване на производствените процеси в предприятието, повишаване на производителността и качеството на продуктите и създаване на възможности за пълно задоволяване нуждите и изискванията на клиентите. По този начин инвестицията ще позволи на дружеството да запази и разшири позициите си сред българските партньори и да разшири своето присъствие на външните пазари, като доразвитие конкурентните си предимства в страната и Европа.

 

За постигане на общата цел фирмата адресира 3 специфични цели:

1) Затваряне цикъла на производство и подобряване на производствените процеси

2) Подобряване качеството на предлаганите продукти

3) Повишаване конкурентните предимства на националния и европейски пазар.

 

Изпълнението на първите две специфични цели ще бъде постигнато чрез инвестиция във високотехнологично оборудване, което ще допринесе за избягване на човешките грешки, ефективно използване на ресурсите, минимизиране на брака и намаляване на производствените разходи. С новите машини фирмата ще затвори производствения си цикъл, поради отпадане нуждата от наемане на подизпълнители и ще позволи пълна вътрешна организация, рационализиране и контрол на производството, както и 30 % увеличение на производствения капацитет, а производителността на труда – с 17.44 % .

 

Всичко това ще има пряк положителен резултат върху производството на висококачествена продукция, бързина, ефективност и прецизност на изделията. С новите машини ще се съкратят разходите за външни услуги и времето за изпълнение на поръчките, повишавайки производителността на труда. Това ще рефлектира върху намаляване себестойността на продукцията, което ще се отрази на увеличаване броя на поръчките, достигане до повече клиенти в страната и чужбина и оттук нарастване на нетните приходи от продажби с 26.89 % и износа със 171,43 % до две години след приключване на проекта.

 

В резултат, фирмата ще подобри значително производствения си капацитет и качеството на предлаганите продукти и услуги. Това ще позволи на АДВАНС ООД да повиши конкурентните си предимства на българския пазар, създавайки предпоставки за развитие на своя експортен потенциал и разширяване на пазарния дял на външни пазари, което ще гарантира и постигането на третата специфична цел на проекта.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект Договор № BG16RFOP002-2.040-1524-C01 „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенция на “АДВАНС” ООД“.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АДВАНС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.