АДВАНС ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:

loga_es_inikonk

АДВАНС ООД  обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:


„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1 Хидравлична абкант преса 

Обособена позиция 2 Лентоотрезнa машинa 

Обособена позиция 3 Универсален Струг“

При реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016 г. и предвид размера на стойността на процедурата ще се проведе избор с публична покана за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1 Хидравлична абкант преса – 1 брой

Прогнозна стойност на обособена позиция 1: 267 900 лв. без ДДС

Обособена позиция 2 Лентоотрезнa машинa – 1 брой

Прогнозна стойност на обособена позиция 2: 39 900 лв. без ДДС

Обособена позиция 3 Универсален Струг – 1 брой

Прогнозна стойност на обособена позиция 3: 37 300 лв. без ДДС

Обща прогнозна стойност на процедурата: 345 100 лв. без ДДС

Срок за подаване на оферти: 15/07/2020 г.

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg

 

Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/ , както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

Изтегли документация >>