Category Archives: Новини

08юли/20

АДВАНС ООД стартира проект за преодоляване на икономическите последици от епидемията COVID-19

loga_es_inikonk
Проект № BG16RFOP002-2.073-2587-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се изпълнява в рамките на процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. За постигане на тази цел АДВАНС ООД получи 10 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проектът стартира на 06.07.2020 г. и е със срок на изпълнение три месеца.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.073-2587-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АДВАНС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.

07юли/20

АДВАНС ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:

loga_es_inikonk

АДВАНС ООД  обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:


„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1 Хидравлична абкант преса 

Обособена позиция 2 Лентоотрезнa машинa 

Обособена позиция 3 Универсален Струг“

При реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016 г. и предвид размера на стойността на процедурата ще се проведе избор с публична покана за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1 Хидравлична абкант преса – 1 брой

Прогнозна стойност на обособена позиция 1: 267 900 лв. без ДДС

Обособена позиция 2 Лентоотрезнa машинa – 1 брой

Прогнозна стойност на обособена позиция 2: 39 900 лв. без ДДС

Обособена позиция 3 Универсален Струг – 1 брой

Прогнозна стойност на обособена позиция 3: 37 300 лв. без ДДС

Обща прогнозна стойност на процедурата: 345 100 лв. без ДДС

Срок за подаване на оферти: 15/07/2020 г.

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg

 

Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/ , както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

Изтегли документация >>

 

20февр./20

АДВАНС ООД изпълнява проект за подобряване на производствения си капацитет и експортен потенциал чрез инвестиция във високотехнологично оборудване

loga_es_inikonk

АДВАНС ООД изпълнява проект за подобряване на производствения си капацитет и експортен потенциал чрез инвестиция във високотехнологично оборудване

Проект „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенция на “АДВАНС” ООД“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002-2.040-1524-C01, процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и стартира на 18.02.2020 г. и предстои да се изпълнява през следващите 12 месеца. Проектът е на обща стойност 345 100.00 лева, от който 241 570.00 лева безвъзмездна финансова помощ и 103 530.00       лева собствено финансиране.

 

Общата цел на настоящия проект е подобряване на производствения капацитет и експортен потенциал на АДВАНС ООД чрез инвестиция във високотехнологично оборудване (хидравлична абкант преса, лентоотрезнa машинa, универсален струг) за основни етапи от производствения процес (сгъване на листо-обработени детайли, нарязване на едро-габаритни профили, обработка на ротационни детайли).

 

Успешното изпълнение на проекта ще осигури необходимата техническа обезпеченост за затваряне на производствения цикъл и подобряване на производствените процеси в предприятието, повишаване на производителността и качеството на продуктите и създаване на възможности за пълно задоволяване нуждите и изискванията на клиентите. По този начин инвестицията ще позволи на дружеството да запази и разшири позициите си сред българските партньори и да разшири своето присъствие на външните пазари, като доразвитие конкурентните си предимства в страната и Европа.

 

За постигане на общата цел фирмата адресира 3 специфични цели:

1) Затваряне цикъла на производство и подобряване на производствените процеси

2) Подобряване качеството на предлаганите продукти

3) Повишаване конкурентните предимства на националния и европейски пазар.

 

Изпълнението на първите две специфични цели ще бъде постигнато чрез инвестиция във високотехнологично оборудване, което ще допринесе за избягване на човешките грешки, ефективно използване на ресурсите, минимизиране на брака и намаляване на производствените разходи. С новите машини фирмата ще затвори производствения си цикъл, поради отпадане нуждата от наемане на подизпълнители и ще позволи пълна вътрешна организация, рационализиране и контрол на производството, както и 30 % увеличение на производствения капацитет, а производителността на труда – с 17.44 % .

 

Всичко това ще има пряк положителен резултат върху производството на висококачествена продукция, бързина, ефективност и прецизност на изделията. С новите машини ще се съкратят разходите за външни услуги и времето за изпълнение на поръчките, повишавайки производителността на труда. Това ще рефлектира върху намаляване себестойността на продукцията, което ще се отрази на увеличаване броя на поръчките, достигане до повече клиенти в страната и чужбина и оттук нарастване на нетните приходи от продажби с 26.89 % и износа със 171,43 % до две години след приключване на проекта.

 

В резултат, фирмата ще подобри значително производствения си капацитет и качеството на предлаганите продукти и услуги. Това ще позволи на АДВАНС ООД да повиши конкурентните си предимства на българския пазар, създавайки предпоставки за развитие на своя експортен потенциал и разширяване на пазарния дял на външни пазари, което ще гарантира и постигането на третата специфична цел на проекта.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект Договор № BG16RFOP002-2.040-1524-C01 „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенция на “АДВАНС” ООД“.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АДВАНС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.

25окт./19

Обява за среща за обществено обсъждане на доклад по ОВОС

Обява за среща за обществено обсъждане на доклад по ОВОС

 

„АДВАНС” ООД

гр. Пазарджик, ул. „Георги Машев“ 3

 

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

Изграждане на кариера за добив на строителни материали – пясък и баластра на концесионна площ от 228 д-ка” в имоти с номера: 380004, 380005, 380006, 380007, 380008, 390003, 390171, 800018, 800170 в землището на с. Момино село, община Раковски.”

      Срещите ще се проведат:

  • на 28.11.2019 г. от 11.00 часа в сградата на кметство Момино село;
  • на 28.11.2019 г. от 14.30 часа в сградата на община Раковски.

Докладът за ОВОС и приложенията към него е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в кметство Момино село и на интернет страницата на кметство Момино село и  в община Раковски и на интернет страницата на община Раковски.

 

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

инж. Весела Сарнук, тел.: 0889 069 770, е-mail: advans@abv.bg