Обява за среща за обществено обсъждане

АДВАНС” ООД

гр. Пазарджик, ул. „Георги Машев“ 3

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда дружеството УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на строителни материали – пясък и баластра на концесионна площ от 228 дка” в имоти с номера: в имоти с номера: 48948.38.4 (стар № 038004), 48948.38.5 (стар № 380005), 48948.38.6 (стар № 038006), 48948.38.7 (стар № 380007), 48948.38.8 (стар № 380008), 48948.39.3 (стар №039003), 48948.39.173 (стар № 390173), 48948.39.174 (стар №039171), 48948.80.18(стар №800018), 48948.80.170 (стар № 800170), 48948.39.176 (стар № 0800171), 48948.39.172 (стар № 039172) в землището на с. Момино село, община Раковски.

Срещите ще се проведат на 14.03.2023г. от 13:00 часа в сградата на кметство Момино село и от 16:30 часа на същата дата в заседателната зала в сградата на Общинска администрация гр.Раковски.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и от 13:00 – 17:00 ч. в стая №8, етаж 1 на Общинска администрация, гр. Раковски, с отговорно лице Лиляна Шопова; в кметство Момино село от 08:00 – 12:00 ч. и от 13:00 – 17:00 ч. с отговорно лице Никола Стоянов, кмет на с. Момино село; в РИОСВ-Пловдив от 09:00 – 17:30 ч., бул.„Марица”№ 122 гр.Пловдив, и в производствената база на дружеството на възложителя, която се намира в имот 005676 в землището на с. Драгор, община Пазарджик, от 09:00 – 17:00 ч., с отговорно лице инж.Илия Луджев.

Писмени становища могат да се предоставят в производствената база на дружеството на възложителя, която се намира в имот 005676 в землището на с. Драгор, община Пазарджик или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
инж. Илия Луджев, гр. Пазарджик, ул. „Георги Машев“ 3, ет. 1, ап.2;

телефон 0889200961; е-майл : advans@abv.bg