Обява за среща за обществено обсъждане на доклад по ОВОС

Обява за среща за обществено обсъждане на доклад по ОВОС

 

„АДВАНС” ООД

гр. Пазарджик, ул. „Георги Машев“ 3

 

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

Изграждане на кариера за добив на строителни материали – пясък и баластра на концесионна площ от 228 д-ка” в имоти с номера: 380004, 380005, 380006, 380007, 380008, 390003, 390171, 800018, 800170 в землището на с. Момино село, община Раковски.”

      Срещите ще се проведат:

  • на 28.11.2019 г. от 11.00 часа в сградата на кметство Момино село;
  • на 28.11.2019 г. от 14.30 часа в сградата на община Раковски.

Докладът за ОВОС и приложенията към него е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в кметство Момино село и на интернет страницата на кметство Момино село и  в община Раковски и на интернет страницата на община Раковски.

 

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

инж. Весела Сарнук, тел.: 0889 069 770, е-mail: advans@abv.bg