Производствен капацитет

Адванс ООД стартира изпълнението на проект за подобряване на производствения капацитет и експортен потенциал на дружеството.

През месец февруари 2016г. стартира изпълнението на проект с идентификационен номер на договора BG16RFOP002-2.001-105-C01, с наименование: „Адванс ООД подобрява производствения си капацитет и експортен потенциал чрез инвестиция във високодинамична плазморезателна портална система”.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта възлиза на 217 000лв., от които 151 900лв. са безвъзмездна помощ. Средствата ще бъдат инвестирани в закупуването на високодинамична плазморезателна портална система, която ще осигури подобряване на производствените процес и увеличаване на производителността и качеството на продукцията. Успешното реализиране на проекта ще осигури необходимата техническа обезпеченост за подобряване на производствения капацитет и експортен потенциал на Адванс ООД, разнообразяване на асортимента и създаване на възможности за пълно задоволяване на нуждите и изискванията на клиентите. Инвестицията ще позволи на дружеството да запази и разшири позициите си сред българските партньори и да стъпи на външни пазари, като доразвие конкурентните си предимства.